اعصاب و روان

Phenobarbital
بدون نظر اعصاب و روان
قرص 15 و 100 میلی گرمی

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به فنوباربیتال یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله کم خونی شدید،سابقه آسم، آمفیزم، ناراحتی ...
ادامه مطلب
ImipramineImipramine
Imipramine
بدون نظر اعصاب و روان
قرص روکشدار 10 و 25 میلی گرم قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید: در صورت سابقه حساسیت به ضد افسردگی های سه حلقه ای، ماپروتیلین یا ترزادون، هر نوع غذا یا رنگ خوراکی در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد پرکاری تیروئیدتضعیف کننده سیستم ...
ادامه مطلب
QuetiapineQuetiapine
Quetiapine
بدون نظر اعصاب و روان
نام تجاری محصول: سرامین

قرص روکشدار خط دار 25 و 100 میلی گرمی

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو ...
ادامه مطلب
ZolpidemZolpidem
Zolpidem
بدون نظر اعصاب و روان
قرص روکشدار 5 و 10 میلی گرمی

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به زولپیدم و هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی و ضد افسردگی سه حلقه ای ...
ادامه مطلب
Trihexyphenidyl
بدون نظر اعصاب و روان
قرص 2 و 5 میلی گرمی

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به تری هگزیل فندیل و یا هر نوع دارو، غذا، ماه محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای مضعف سیستم ...
ادامه مطلب
Duloxetine
بدون نظر اعصاب و روان
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات
کپسول دلوکستین در دوز های 20،30 و 60 میلی گرم کپسول( گرانولهای آنتریک کوتد) قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
نظیر ...
ادامه مطلب
ZaleplonZaleplonZaleplonZaleplon
Zaleplon
2 نظرات اعصاب و روان
نام تجاری محصول: آمیرست

کپسول 5 و 10 میلی گرم

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به زالپلون و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله ...
ادامه مطلب
PregabalinPregabalinPregabalinPregabalin
Pregabalin
بدون نظر اعصاب و روان
نام تجاری محصول: پرگاسول

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوع دارو از جمله باربیتوراتها و سایر داروهای ضد تشنج،،هرگونه غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله ...
ادامه مطلب
NortriptylineNortriptyline
Nortriptyline
2 نظرات اعصاب و روان
قرص روکشدار 10 و 25 میلی گرم نورتیپتیلین

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر آسم، بیماری های قلبی- عروق، فشار خون، ...
ادامه مطلب