فرصت های شغلی

استخدام

شرکت داروسازی امین، تولیدکننده انواع داروهای … در نظر دارد به منظور گسترش فعالیت های خود، اقدام به به کارگیری متخصصانی با شرایط ذیل نماید. این آگهی تا تاریخ 96/12/12 معتبر می باشد و رزومه های ارسالی پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا با افراد تایید شده برای دعوت به مصاحبه تماس گرفته خواهد شد.

فرصت های شغلی

ارسال رزومه کاری