Career Opportunities

استخدام

شرکت داروسازی امین، تولیدکننده انواع داروهای … در نظر دارد به منظور گسترش فعالیت های خود، اقدام به به کارگیری متخصصانی با شرایط ذیل نماید. این آگهی تا تاریخ 96/12/12 معتبر می باشد و رزومه های ارسالی پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا با افراد تایید شده برای دعوت به مصاحبه تماس گرفته خواهد شد.

فرصت های شغلی

طراحی وب سایت

تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..  تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..

مورد نیاز
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
مهم
 • 10 سال سابقه کار
 • زندگی در تهران
 • داشتن ماشین
 • حداکثر 30 سال سن
مدیریت عمومی

سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.

مورد نیاز
 • سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
 • سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
 • سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
مهم
 • 10 سال سابقه کار
 • زندگی در تهران
 • داشتن ماشین
 • حداکثر 30 سال سن
استخدام
مدیریت بخش پشتیبانی

تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..  تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..

مورد نیاز
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
مهم
 • 10 سال سابقه کار
 • زندگی در تهران
 • داشتن ماشین
 • حداکثر 30 سال سن
پزشک داروساز

تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..  تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..

مورد نیاز
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
مهم
 • 10 سال سابقه کار
 • زندگی در تهران
 • داشتن ماشین
 • حداکثر 30 سال سن
مدیریت بخش فروش

تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..  تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..

مورد نیاز
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
مهم
 • 10 سال سابقه کار
 • زندگی در تهران
 • داشتن ماشین
 • حداکثر 30 سال سن
کارشناس ارشد آزمایشگاه

تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..  تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..

مورد نیاز
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
مهم
 • 10 سال سابقه کار
 • زندگی در تهران
 • داشتن ماشین
 • حداکثر 30 سال سن
کارشناس ارشد شیمی

تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..  تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..

مورد نیاز
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
مهم
 • 10 سال سابقه کار
 • زندگی در تهران
 • داشتن ماشین
 • حداکثر 30 سال سن
کارشناس تغذیه

تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..  تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها.. تعریف نیازمندی ها..

مورد نیاز
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
 • تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست 1
مهم
 • 10 سال سابقه کار
 • زندگی در تهران
 • داشتن ماشین
 • حداکثر 30 سال سن

ارسال رزومه کاری