قلبی، عروقی

Losartan
بدون نظر قلبی، عروقی
قرص 25 میلی گرمی لوزارتان راهنمایی های عمومی: قبل از مصرف این دارو ، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید: در صورت سابقه حساسیت به لوزارتان و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله بیماری های کبدی و کلیوی در ...
ادامه مطلب
Valsartan
بدون نظر قلبی، عروقی
نام تجاری محصول:والزامین
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به والزارتان یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر، با نسخه یا بدون نسخه پزشک،از جمله داروهای مدر( ...
ادامه مطلب
Tranexamic Acid
2 نظرات قلبی، عروقی
نام تجاری محصول: ترنسید

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ،ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله سابقه لخته شدن خون، وجود خون در ادرار،مشکلات ...
ادامه مطلب
PrazosinPrazosin
Prazosin
2 نظرات قلبی، عروقی
قرص 1 و 5 میلی گرم

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به پرازوسین،کینازولین ها و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ...
ادامه مطلب
Pentoxifylline
4 نظرات قلبی، عروقی
قرص پیوسته رهش

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به پنتوکسی فیلین،تئوفیلین،تئوبرومین،فرآورده های حاوی کافئین نظیر چای و قهوه، یا هر نوع دارو یا غذا
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد ...
ادامه مطلب
Metoprolol Tartrate
بدون نظر قلبی، عروقی
نام تجاری محصول: متوتار

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به متوپرولول،آتنولول،سوتالول،پروپرنول یا هر نوع دارو، غذا،ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله انسولین و داروهای خوراکی پایین آورنده قند ...
ادامه مطلب
Losartan
بدون نظر قلبی، عروقی
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به لوزارتان و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله بیماری های کبدی و کلیوی
در صورت مصرف هر ...
ادامه مطلب
Hydrochlorothiazide
بدون نظر قلبی، عروقی
نام تجاری محصول: دیورزید

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به هیدروکلروتیارزید، تیازید های دیگر یا مشتقات سولفونامیدها و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری ...
ادامه مطلب
Ticlopidine
بدون نظر قلبی، عروقی
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری خونی نظیر هموفیلی، بیماری های شدید کبدی، و کلیوی و زخم های گوارشی
در ...
ادامه مطلب