انار و سرطان پوست

مرداد, 1397 بدون نظر مقالات علمی

انار (Punica granatum) منبع سرشاری از ترکیبات بایواکتیو با خواص آنتی اکسیدانی و آنتی کنسر است. بیشترین اجزاء موجود در انار، تانن ها و پلی فنول ها هستند.

پوستة خارجی میوه انار محتوی الاژیک اسید، گالیک اسید، پانی کالاجین، آنتوسیانیدین ها و فلاوونوئید ها است.

خواص آنتی اکسیدانی انار

وجود انواع فلاوونوئید ها و آنتوسیانیدین ها در انار موجب می شود که خواص آنتی اکسیدانی آن سه برابر قوی تر از چای سبز باشد.

فعالیت آنتی اکسیدانی انار نه تنها مربوط به از بین بردن رادیکال های هیدروکسیل و آنیون های سوپراکسید است، بلکه به علت توانایی آن در تشکیل شلات های فلزی نیز می باشد.

مطالعات In vitro و In vivo نشاندهندة خواص آنتی اکسیدانی، آنتی کنسری (با مهار رشد و تکثیر سلولی و القاء آپوپتوزیس)، کاهش سطح استرس اکسیداتیو در کبد و خواص محافظتی در برابر UV-A و UV-B است.

انار و سرطان پوست

عدم تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان ایجاد شده توسط اشعة فرابنفش  (UV) منجر به تولید اکسیژن فعال و در نتیجه، آسیب سلولی می شود. اشعة UV طیف وسیعی از عوارض ناخواسته شامل آفتاب سوختگی، پیری پوست، سرکوب ایمنی، فوتودرماتوز و موتاسیون در DNA را ایجاد می کند که می تواند منجر به سرطان شود.

دفاع آنتی اکسیدانی بدن، مهم ترین پاسخ پوست در مقابل استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط UV است.

در یک مطالعه بر روی کشت سلولی پوست انسان، مشاهده شد عصارة انار باعث مهار ازدیاد فسفریلاسیون ERK1/2 MAP Kinase ، STAT-3 و AKT/mTOR/p70S6Kinase ، ترانسلوکیشن هسته ای NF-κB و سرکوب چرخة سلولی در فاز G-1 (ایجاد شده در اثر تماس با UV-A و UV-B ) می گردد.

همچنین در سال 2010 نشان داده شد خوراندن عصارة انار به موش ها به مدت 14 روز، منجر به مهار اِدم و هایپرپلازی ناشی از UV-B و نیز اینفیلتراسیون لکوسیت ها در پوست می شود. این نتایج همراه با کاهش در بیان COX-2 و مهار اورنیتین دکربوکسیلاز (موثر در ترانسفورماسیون و پیشرفت سرطان) بود.

در یک مطالعة پلاسبو کنترل دو سو کور، گروهی از زنان به مدت چهار هفته الاژیک اسید در دو دوز (100 و 200 میلی گرم روزانه) مصرف نموده و سپس در معرض تابش UV قرار گرفتند. نتیجة این مطالعه حاکی از اثر روشن کنندگی الاژیک اسید در هر دو دوز بر روی پوست بود (با مکانیسم مهار پیگمانتاسیون).

محصول انار-امین به همراه بروشور و کاتالوگ

ویراستار: خانم دکتر مریم جلیلی

مراجع:

 1. Seeram NP, Schulman RN and Heber D. Pomegranates: Ancient Roots to Modern Medicine. Taylor and Francis Group, Boca Raton (2006) 5-8.
 2. Okamoto JM, Hamamoto YO, Yamato H and Yoshimura H. Pomegranate extract improves a depressive state and bone properties in menopausal syndrome model ovariectomized mice. J. Ethnopharmacol. (2004) 92: 93-101.
 3. Guo S, Deng Q, Xiao J, Xie B and Sun Z. Evaluation of antioxidant activity and preventing DNA damage effect of pomegranate extracts by chemiluminescence method. J. Agric. Food. Chem.(2007) 55: 3134-3140.
 4. Kulkarni AP, Mahal HS, Kapoor S and Aradhya SM. In-vitro studies on the binding, antioxidant, and cytotoxic actions of punicalagin. J. Agric. Food Chem. (2007) 55: 1491-500.
 5. Zahin M, Aqil F and Ahmad I. Broad spectrum antimutagenic activity of antioxidant active fraction of Punica granatum L. peel extracts. Mutat. Res.(2010) 703: 99-107.
 6. Faria A, Monteiro R, Azevedo I and Calhau C. Pomegranate juice effects on cytochrome P450S expression: in-vivo studies. J. Med. Food. (2007) 10: 643-639.
 7. Faria A, Monteiro R, Mateus N, Azevedo I and Calhau C. Effect of pomegranate (Punica granatum) juice intake on hepatic oxidative stress. Eur. J. Nutr.(2007) 46: 271-8.
 8. Pacheco-Palencia LA, Noratto G, Hingorani L, Talcott ST and Mertens-Talcott SU. Protective effects of standardized pomegranate (Punica granatum L.) polyphenolic extract in ultraviolet-irradiated human skin fibroblasts. J. Agric. Food Chem.(2008) 56: 84348441.
 9. Syed DN, Malik A, Hadi N, Sarfaraz S, Afaq F, Mukhtar H. Photochemopreventive effect of pomegranate fruit extract on UVA-mediated activation of cellular pathways in normal human epidermal keratinocytes. Photochem. Photobiol. 2006; 82(2):398–405
 10. Afaq F, Malik A, Syed D, Maes D, Matsui MS, Mukhtar H. Pomegranate fruit extract modulates UV-B-mediated phosphorylation of mitogen-activated protein kinases and activation of nuclear factor kappa B in normal human epidermal keratinocytes paragraph sign. Photochem. Photobiol. 2005; 81(1):38–45.
 11. Zaid MA, Afaq F, Syed DN, Dreher M, Mukhtar H. Inhibition of UVB-mediated oxidative stress and markers of photoaging in immortalized HaCaT keratinocytes by pomegranate polyphenol extract POMx. Photochem. Photobiol. 2007; 83(4):882–8.
 12. Afaq F, Zaid MA, Khan N, Dreher M, Mukhtar H. Protective effect of pomegranate-derived products on UVB-mediated damage in human reconstituted skin. Exp. Dermatol. 2009; 18(6): 553–61.
 13. Afaq F, Khan N, Syed DN, Mukhtar H. Oral feeding of pomegranate fruit extract inhibits early biomarkers of UVB radiation-induced carcinogenesis in SKH-1 hairless mouse epidermis. Photochem. Photobiol. 2010; 86(6):1318–26.
 14. Khan N, Syed DN, Pal HC, Mukhtar H, Afaq F. Pomegranate Fruit Extract Inhibits UVB induced Inflammation and Proliferation by Modulating NF-kappaB and MAPK Signaling Pathways in Mouse Skin(dagger). Photochem. Photobiol. 2011
 15. Rout S, Banerjee R. Free radical scavenging, anti-glycation and tyrosinase inhibition properties of a polysaccharide fraction isolated from the rind from Punica granatum. Bioresource Technol. 2007; 98(16):3159–63.
 16. Yoshimura M, Watanabe Y, Kasai K, Yamakoshi J, Koga T. Inhibitory effect of an ellagic acidrich pomegranate extract on tyrosinase activity and ultraviolet-induced pigmentation. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2005; 69(12):2368–73.
 17. Kasai K, Yoshimura M, Koga T, Arii M, Kawasaki S. Effects of oral administration of ellagic acid-rich pomegranate extract on ultraviolet-induced pigmentation in the human skin. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 2006; 52(5):383–8.
 18. Syed DN, Afaq F, Mukhtar H. Pomegranate derived products for cancer chemoprevention. Semin. Cancer Biol. 2007; 17(5):377–85.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *