ام اس

Fampridine
بدون نظر ام اس, ام اس
قبل از مصرف این دارو،در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید
در صورت حساسیت به این دارو، یا هر نوع دارو،غذا،مادهمحافظ،و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله سایمتیدین و داروهایی که ممکن استبر عملکرد کلیهاثر گذارند مانندکاردیلول،پروپانولول و متفورمین
در صورت ابتلا یا سابقه ...
ادامه مطلب