واحد بازاریابی

سوپروایزر و نمایندگان علمی

هما فیروزبخت هما فیروزبخت سرپرست بازاریابی
هما فیروزبخت سرپرست بازاریابی جزئیات پروفایل
مهرانگیز رفیعی مهرانگیز رفیعی سوپروایزر بازاریابی و فروش
مهرانگیز رفیعی سوپروایزر بازاریابی و فروش جزئیات پروفایل
سحر مبینی سحر مبینی نماینده علمی- تهران
سحر مبینی نماینده علمی- تهران منطقه 1 تهران جزئیات پروفایل
نسیم قائم مقامی نسیم قائم مقامی نماینده علمی- کرج
نسیم قائم مقامی نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
مژگان شناور مژگان شناور نماینده علمی- تهران
مژگان شناور نماینده علمی- تهران منطقه 15 تهران جزئیات پروفایل
الهام رضا الهام رضا نماینده علمی- تهران
الهام رضا نماینده علمی- تهران منطقه 3 جزئیات پروفایل
فرنوش امیریان فرنوش امیریان نماینده علمی- کرج
فرنوش امیریان نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
علی رضایی علی رضایی نماینده علمی- تهران
علی رضایی نماینده علمی- تهران منطقه 4 و 8 جزئیات پروفایل
دکتر مرتضی مهاجری امیری دکتر مرتضی مهاجری امیری نماینده علمی- تهران
دکتر مرتضی مهاجری امیری نماینده علمی- تهران منطقه 3 جزئیات پروفایل
سینا حیدری همدانی سینا حیدری همدانی نماینده علمی- تهران
سینا حیدری همدانی نماینده علمی- تهران جزئیات پروفایل
سهیل سخاوت سهیل سخاوت نماینده علمی- کرج
سهیل سخاوت نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
سید ایمان محوی سید ایمان محوی نماینده علمی- کرج
سید ایمان محوی نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
حمید کمیجانی حمید کمیجانی نماینده علمی- کرج
حمید کمیجانی نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
یاشار رضایی یاشار رضایی نماینده علمی- تبریز
یاشار رضایی نماینده علمی- تبریز جزئیات پروفایل
سمیه انصاری سمیه انصاری نماینده علمی- اصفهان
سمیه انصاری نماینده علمی- اصفهان جزئیات پروفایل