صادرات

ردیفنام شرکت - کشور صادراتیمیزان صادرات ($)توضیحات
1مجتمع میثاق – افغانستان900,000در حال ثبت شرکت و 29 محصول. ارسال سفارش در حال انجام است.
2تاميريس – تاجيكستان65,000در حال ثبت شرکت و 6 محصول . ارسال سفارش در حال انجام است.
3سينافارم – قزاقستان20,000ثبت شرکت و محصول انجام شده است . ارسال سفارش در حال انجام است.
4الرواك ، آپوتک – عراق80,000در حال ثبت شرکت و3 محصول . ارسال سفارش در حال انجام است.
5فارم عبيدي – ازبكستان10,000ثبت شرکت و محصول انجام شد. ارسال سفارش در حال انجام است.
6تجارت سبز اورامان - عراق-در حال ثبت شرکت و 2 محصول
ردیفنام کشورمحصولات ثبت شده
1ازبکستانقطره آدیتن 15 و 30 سی سی – قطره ویتن
2قزاقستانقرص های انار، گارلت ، فیتوون ، آرتروهرب ، متفورمین 1000