تولید قراردادی

1- ويتابيوتيكس

2- رستا ايمن دارو

3- روژين دارو

4- دارو درمان سپهر

5- ويتان فارمد

6- فرنوش دارو طب

7- كوشان فارمد

8- آرنا حيات دانش

9- وانا داروگستر

10- بهين تأمين روزآمد

11- فرداي سبز ايرانيان

12- توليد مواد اوليه داروپخش( تماد)

13- دارو درمان پارس

14- كيميا آرا

15- البرز فارمد

16- مهرسا داروي ياسين