آخرین بروزرسانی1394/04/20

كليدينيوم -سي

موارد مصرف:
اين دارو به طور كلي در درمان زخم هاي گوارشي و سندرم روده تحريك پذير به كار مي رود . اين دارو همچنين به عنوان داروي كمكي در كاهش ترشحات اسيد معده و در درمان آنتروكوليت حاد مصرف مي شود .

 مكانيسم اثر:

كليدينيوم با مهار گيرنده هاي موسكاريني باعث كاهش ترشحات و حركات دودي دستگاه گوارش مي شود . كلرديازپوكسايد با اثر بر روي گيرنده هاي گاما آمينوبوتيريك اسيد (GABA) در CNS باعث كاهش تحريكات عصبي گرديده و به صورت كمكي در كاهش ترشحات دستگاه گوارش موثر است .

 فارماكوكينتيك:
جذب گوارشي كليدينيوم كم و متغير است . طول اثر آن در حدود سه ساعت است . راه اصلي دفع كليدينيوم از طريق مدفوع است . كلرديازپوكسايد به خوبي جذب مي شود و پس از جذب متابوليزه شده و گاهي تا چند هفته متابوليت هاي آن دفع مي گردد .

 هشدارها:
1- بيماران سالخورده به عوارض ضد موسكاريني كليدينيوم و احتمال بروز ناگهاني گلوكوم حساستر هستند .
2- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود .
عيب كار كليه ، ناپايداري وضعيت قلبي - عروقي ، فتق مري ، هيپر تروفي پروستات و كوليت اولسروز شديد انسداد روده ، مياستني گراو ، استعداد ابتلاي به گلوكوم و احتباس ادرار.

 عوارض جانبي:
به دليل اثرات آنتي موسكاريني احتمال افزايش سريع درجه حرارت بدن در مناطق گرم وجود دارد . احساس نفخ ، كاهش تعريق و سرگيجه نيز با مصرف اين دارو گزارش شده است .

 تداخل هاي دارويي:
مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي مضعف CNS و داروهاي پايين آورنده فشار خون با اثر تضعيف CNS ممكن است منجر به افزايش اثر تسكيني اين داروها گردد . مصرف همزمان اين دارو با آمانتادين ، داروهاي ضد هسيتامين ، ساير داروهاي ضد موسكاريني ، ديسوپيراميد ، هالوپريدول و مهار كننده هاي مونوآمين اكسيد از (MHOI) ممكن است موجب افزايش اثرات آرامبخش و ضد موسكاريني اين داروها گردد . مصرف همزمان اين داروها با داروهاي ضد اسيد يا داروهاي ضد اسهال جاذب ممكن است منجر به كاهش اثرات درماني كليدينيوم شود . مصرف همزمان ديگوكسين با كليدينيوم به علت كاهش حركات مجراي گوارش ، ممكن است منجر به افزايش غلظت سرمي ديگوكسين شود . تجويز همزمان اين فرآورده با كتوكونازول ممكن است منجر به كاهش قابل ملاحظه اي در جذب كتوكونازول شود . كليدينيوم ممكن است با اثرات متوكلوپراميد بر روي حركات مجاري گوارش مقابله كند . مصرف همزمان كليدينيوم با كلرورپتاسيم ممكن است منجر به افزايش شدت ضايعات گوارشي حاصل از كلرورپتاسيم شود . مصرف همزمان كليدينيوم با داروهاي ضد مياستني گراو ممكن است موجب كاهش هرچه بيشتر حركات روده ها شود .

 نكات قابل توصيه :
1- توصيه مي شود اين دارو نيم ساعت تا يك ساعت قبل از غذا مصرف شود .
2- در صورت بروز سرگيجه ، منگي ، خواب آلودگي يا تاري ديد با احتياط مصرف شود .
3- از مصرف داروهاي ضد اسهال طي 2-1 ساعت پس از مصرف اين دارو بايد خودداري گردد .
4- با مصرف اين دارو ممكن است خشكي دهان ، بيني ، يا گلو بروز نمايد .
5- در هنگام فعاليت بدني يا در هواي گرم با احتياط مصرف شود .

 مقدار مصرف :
بزرگسالان : يك يا دو قرص 4-1 بار در روز 60-30 دقيقه قبل از غذا مصرف شود .
كودكان : مقدار مصرف در كودكان با نظر پزشك تعيين مي شود .

 اشكال دارويي :

Tablet : Clidinium Bromide 2.5mg + Chlordizepoxide 5mg