آخرین بروزرسانی1394/04/20

قطره /شربت/قرص كتوتيفن

موارد مصرف:
كتوتيفن براي پيشگيري از آسم به كار میرود.

 مكانيسم اثر:

يك داروي مشابه كرومولين با اثرات ضدهيستامين با خواص ضدآنافيلاكسي است.

 موارد منع مصرف:

از راه خوراكي به خوبي جذب میشود و اثرش تا 12 ساعت باقي ميماند. شروع اثر پيشگيري كننده دارو آهسته میباشد. براي رسيدن به بيشينه اثر دارويي 6-4 هفته زمان لازم است.

 هشدارها:
1-درمان با داروي قبلي ضدهيستامين حداقل بايد تا دوهفته پس از شروع مصرف كتوتيفن ادامه يابد.
2-خواب آلودگي ناشي از مصرف اين دارو ممكن است مهارتهاي فردي از قبيل توانايي رانندگي را تحت تاثير قراردهد.

 عوارض جانبي:
خواب آلودگي و منگي از عوارض مصرف دارو هستند كه چنانچه شدت آنها با ادامه مصرف كم نشود، ممكن است كاهش مقدار يا قطع مصرف دارو ضروري باشد. افزايش وزن نيز از عوارض نسبتاً شايع اين دارو است.

 تداخل هاي دارويي:
مصرف همزمان دارو با داروهاي ضدديابت خوراكي ممكن است باعث كاهش تعداد ترومبوسيت ها شود. همچنين مصرف اين دارو با داروهاي مضعف CNS میتواند باعث تشديد عوارض تضعيف CNS شود.

  نكات قابل توصيه:
1-براي كاهش تحريك گوارشي، دارو با غذا مصرف شود.
2-در صورت بروز خواب آلودگي احتياط لازم معمول گردد.

 مقدارمصرف:
بزرگسالان: يك ميليگرم از دارو دو بار در روز همراه با غذا تجويز میشود. درصورت لزوم مقدار دارو تا دو ميليگرم دو بار در روز افزايش مي يابد. در بيماران حساس به اثر تسكين دهنده، در ابتدا 1-5/0 ميليگرم به هنگام شب تجويز میگردد.

 اشكال دارويي :

Tablet: 1 mg
Syrup: 1 mg/5 ml

Drops :1mg