آخرین بروزرسانی1394/04/20

زولپيدم

موارد مصرف
زولپيدم براي درمان بي خوابي با تاثير بر شروع و تداوم خواب مصرف مي شود . زولپيدم همانند گروه بنزوديازپينها به اجزاء مولكولي GABAA كه در غشاهاي نوروني دستگاه عصبي مركزي وجود دارند ، متصل مي شوند . اين گيرنده يوني به عنوان كانال يون كلر عمل مي كند و توسط GABA ( كه يك ناقل مهاري است ) فعال مي شود . وليكن زولپيدم بطور انتخابي تري اتصال مي يابند زيرا اين دارو فقط با ايزوفرم هايي از گيرنده GABAA تعامل مي كنند كه واجد زير واحدهاي 1 α مي باشند .

 فارماكوكينتيك:
زولپيدم سريع و كامل جذب مي شود فراهمي زيستي آن 70 % بوده و زمان اوج غلظت پلاسمايي آن 2-5/0 ساعت مي باشد و به سرعت و از طريق اكسيداسيون و هيدروكسيداسيون به متابوليتهاي غير فعال تبديل مي شود . نيمه عمر حذفي دارو 5/1 تا 5/3 ساعت است و در افراد مسن افزايش مي بابد .

  موارد منع مصرف :

حساسيت نسبت به زولپيدم

 تداخلات دارويي :
شايع ترين تداخل دارويي ، مصرف همزمان با ديگر داروهاي تضعيف كننده CNS مي باشد كه منجر به اثرات تجمعي مي گردد . اين داروها شامل الكل ، ضد دردهاي مخدر ، داروهاي ضد تشنج و فنوتيوزينها مي باشد .

 مقدار مصرف :

بزرگسالان: در هنگام خواب 10 ميلي گرم مصرف شود ، البته در بيماران كبدي و كليوي در هنگام خواب مصرف 5 ميلي گرم توصيه مي شود .
ايمني اين فرآورده در كودكان زير 18 سال تائيد نشده است . در افراد مسن در ابتدا 5 ميلي گرم در هنگام خواب و در صورت نياز به 10 ميلي گرم افزايش مي يابد .

 اشكال دارويي :

F.C Tablet :5mg , 10mg