گزارش فهرست بها

 

94000

                                    نام محصول          واحد قیمت مصرف کننده ( ریال)
قرص روکشدار آبنیل 50 میلی گرم 100 عددی 250000
قرص روکشدار آبنیل 75 میلی گرم 100 عددی 400000
قرص روکشدار آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 عددی 45000
کپسول آتوموکستین 18 میلی گرم 30 عددی 138000
کپسول آتوموکستین 40 میلی گرم 30 عددی 240000
کپسول آتوموکستین 60 میلی گرم 30 عددی 300000
قرص روکشدار آتوورواستاتین 20 میلی گرم 30 عددی 45000
قرص ادولت کلد 30 عددی 30000
قرص روکشدار آرتروهرب 30 عددی 120000
کپسول ارسوداکسی کولیک اسید 300 میلی گرم 100 عددی 1100000
قرص ارسوگارد 500 میلی گرم 30 عددی 450000
قرص آری پیپرازول 5 میلی گرم 100 عددی 110000
قرص آری پیپرازول 10 میلی گرم 100 عددی 150000
قرص آری پیپرازول 15 میلی گرم 100 عددی 185000
قطره آدیتن شیشه 15 میلی لیتری 42000
قطره آدیتن شیشه 30میلی لیتری 46000
قطره آدیتن پلاس مینرال (( قطره A+D) + آهن+ زینک)
شیشه 15 میلی لیتری 45150
قطره آدیتن-سی شیشه 30 میلی لیتری 22000
قرص روکشدار آسپیرین 80 میلی گرم 100 عددی 40000
شربت استامینوفن شیشه 60 میلی لیتری 40000
قرص استامینوفن/ کافئین 500/65 میلی گرم 100 عددی 80000
قرص استامینوفن/کدئین 300/20 میلی گرم 100 عددی 105000
قرص استامینوفن کدئین 100 عددی 145000
سافت ژل استیل منس ( روغن گل مغربی) 30 عددی 300000
قرص آسیکلوویر 200 میلی گرم 30 عددی 205500
قرص آسیکلوویر 400 میلی گرم 30 عددی 252000
قرص آسیکلوویر 800 میلی گرم 30 عددی 168000
کپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14 عددی 30800
قرص روکشدار افلوفکت 200 میلی گرم-افلوکساسین 200 میلی گرم 20 عددی 74000
قرص روکشدار  افلوفکت 300 میلی گرم-افلوکساسین 300 میلی گرم 20 عددی 94000
قرص آکاربوز 50 میلی گرم 100 عددی 280000
قرص آکاربوز 100 میلی گرم 100 عددی 43000
شربت اکسپکتورانت شیشه 60 میلی لیتری 27400
قرص روکشدار آلاپین 50 میلی گرم 100 عددی 100000
قرص روکشدار آلاپین 100 میلی گرم 100 عددی 194000
قرص ال کارنتین 250 میلی گرم 100 عددی 245000
کپسول امپرازول 20 میلی گرم 14 عددی 25620
کپسول امپرامین 20 میلی گرم ( امپرازول) 14 عددی 30800
کپسول امگا 3 50 عددی 225000
قرص آملودیپین 100 عددی 60000
قرص آمی بت 40 عددی 36800
شربت آمیتن ( کتوتیفن) شیشه 60 میلی لیتری 25400
کپسول آمیرست 5 میلی گرم 30 عددی 75000
کپسول آمیرست 10 میلی گرم 30 عددی 90000
قرص روکشدار آمیزول 500 میلی گرم 30 عددی 57000
قرص روکشدار آمیستور 10 میلی گرم- رازواستاتین 10 میلی گرم 30 عددی 129000
قرص روکشدار آمیستور 20 میلی گرم- رازواستاتین 20 میلی گرم 30 عددی 189000
قرص روکشدار آمیستور 40 میلی گرم- رازواستاتین 40 میلی گرم 30 عددی 297000
شربت آمی پرامین (لوپرامید) شیشه 60 میلی لیتری 35000
کپسول آمورل 100 عددی 164000
قرص  روکشدارآمیفر-اس 100 عددی 40000
قرص روکشدار آمیفر- اف 100 عددی 50000
قرص روکشدار آمی فر پلاس 100 عددی 60000
قطره آمیفن ( استامیفن) شیشه 60 میلی لیتری 30500
قرص آمیفن 500 میلی گرم/ اکسترا 65 میلی گرم 30 عددی 45000
کپسول آمیکستین 10 میلی گرم 30 عددی 108000
کپسول آمیکستین 25 میلی گرم 30 عددی 150000
قرص روکشدار آمیکول 500 میلی گرم 30 عددی 120000
قرص روکشدار آمیگوت 40 میلی گرم 30 عددی 351000
قرص روکشدار آمیگوت 80 میلی گرم 30 عددی 615000
قرص آمیلوپرا 2 میلی گرم 30 عددی 45000
قرص آمیودارون 100 عددی 360000
قرص اورسوگارد 500 میلی گرم 30 عددی 420000
قرص انار فلاکن 60 عددی 140000
قرص روکشدار انار+ ویتامین C فلاکن 60 عددی 160000
قرص روکشدار اندامین ( اندانسترون) 30 عددی 50100
شربت اندامین 4 میلی لیتری ( اندانسترون) شیشه 60 میلی لیتری 60000
کپسول اورسوگارد 300 میلی گرم 30 عددی 33000
کپسول ایریمب 200 میلی گرم 30 عددی 151800
قرص روکشدار ایمی پرامین  10 میلی گرم 100 عددی 96000
قرص روکشدار ایمی پرامین  25 میلی گرم 100 عددی 117000
شربت ایوی توس شیشه 120 میلی لیتری 110000
قرص روکشدار ب- کمپلکس 100 عددی 55000
قرص باکلوفن 10میلی گرمی 100 عددی 80000
قرص باکلوفن 25 میلی گرمی 100 عددی 120000
قرص بتاهیستین 100 عددی 50000
قرص روکشدار بروپین 400 میلی گرم 100 عددی 80000
قرص روکشدار برونفکت 320 میلی گرم 5 عددی 175000
قرص بنفوتامین 50 میلی گرم 100 عددی 120000
قرص بنفوتامین 80 میلی گرم 100 عددی 170000
قرص بنفوتامین 100 میلی گرم 100 عددی 220000
شربت بیبی کلد شیشه 60 میلی لیتری 37500
قرص بی پریدن هیدروکلراید 2 میلی گرم 100 عددی 170000
قرص روکشدار بیسامین 40 عددی 140000
قرص پرازوسین 1 میلی گرم 100 عددی 85000
قرص پرازوسین 5 میلی گرم 100 عددی 220000
کپسول پرگابالین 50 میلی گرم 100 عددی 300000
کپسول پرگابالین 75 میلی گرم 100 عددی 422000
کپسول پرگابالین 100 میلی گرم 100 عددی 575000
کپسول پرگابالین 150 میلی گرم 100 عددی 872000
کپسول پرگابالین 200 میلی گرم 100 عددی 700000
کپسول پرگاسول 50 میلی گرم 100 عددی 300000
کپسول پرگاسول75 میلی گرم 100 عددی 422000
کپسول پرگاسول 100 میلی گرم 100 عددی 575000
کپسول پرگاسول 150 میلی گرم 100 عددی 700000
قرص روکشدار پروستاهرب 30 عددی 112000
شربت پرومتازین شیشه 60 میلی لیتری 20000
شربت پنتاویتن پلاس زینک شیشه 120 میلی لیتری 150000
قرص روکشدار پنتوکسی فیلین 400 میلی گرم 100 عددی 316000
شربت ترزامین 60 میلی لیتری( سیپروهپتادین) شیشه 60 میلی لیتری 30000
کپسول ترنسید 250 میلی گرم 100 عددی 300000
قرص تری هگزیل فندیل هیدروکلراید2 میلی گرم 100 عددی 72000
قرص تری هگزیل فندیل هیدروکلراید 5 میلی گرم 100 عددی 60000
قرص روکشدار تیکلوپیدین 30 عددی 102000
شربت تیمی کلد  شیشه 120 میلی لیتری 75000
قرص جلبک اسپیرولینا 60 عددی 250000
کپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100 عددی 220000
کپسول جمی پید 300 میلی گرم 30 عددی 81000
قطره دایمتیکون اکتیویتد ( سایمتیکون) شیشه 30 میلی لیتری 60000
قرص دکستاکلد 100 عددی 60000
قرص دکستاکلد-سی 100 عددی 65000
شربت دکسترومتورفان شیشه 60 میلی لیتری 35000
شربت دکسترومتورفان-پی شیشه 60 میلی لیتری 35000
کپسول دلوکستین 20 میلی گرم 100 عددی 800000
کپسول دلوکستین 30 میلی گرم 100 عددی 820000
کپسول دلوکستین 60 میلی گرم 100 عددی 1390000
شربت دی سیکلومین شیشه 60 میلی لیتری 21500
قرص روکش دار دي سيکلومين 100 عددی 80000
قرص روکشدار دیفنوکسیلات پتاسیم 50 میلی گرم 100 عددی 95000
شربت دیفن هیدرامین شیشه 60 میلی لیتری 30000
شربت دیفن هیدرامین کمپاند شیشه 60 میلی لیتری 35000
قرص روکشدار دیلتیازم 60 میلی گرم 100 عددی 127000
قرص دیمن هیدرینات 50 میلی گرم 100 عددی 40000
قرص روکشدار دی والپروئکس 250 میلی گرم 100 عددی 275000
قرص روکشدار دی والپروئکس500 میلی گرم 50 عددی 225000
قرص دیورزید 50 میلی گرمی 30 عددی 23400
قرص دیفنوکسیلات 100 عددی 50000
قرص روکشدار دیکلوفناک پتاسیم 50 میلی گرم 100 عددی 95000
کپسول دیکلوفناک سدیم 100 میلی گرم 100 عددی 193000
قرص روکشدار رانیتیدین 150 میلی گرم 100 عددی 100000
قرص روکشدار رانیتیدین 300 میلی گرم 100 عددی 74000
قرص ریبامر 800 میلی گرم فلاکن 30 عددی 495000
قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 10 عددی 57000
قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 10 عددی 108000
قرص روکشدار زولپیدم 5 میلی گرم 100 عددی 160000
قرص روکشدار زولپیدم 10 میلی گرم 100 عددی 200000
کپسول زینک پلاس امین 30 عددی 100000
شربت زینک کید شیشه 200 میلی لیتری 110000
شربت زینک گلوکونات شیشه 120 میلی لیتری 30000
کپسول ژلوگراف 1000 ( روغن کرچک) 50 عددی 107000
قرص جویدنی سایمتیکون 40 میلی گرم 30عددی 36000
قرص روکشدار سرترالین 50- زولامین 50 30 عددی 78000
قرص روکشدار سرترالین 100- زولامین 100 30 عددی 132000
کپسول سلبرین 100 میلی گرم 100 عددی 130000
قرص سوپراکلد 30عددی 36000
قرص سوپراکلد-دی 100 عددی 60000
کپسول سوکادو 200 میلی گرم 30 عددی 700000
قرص روکشدار سولامر 800 میلی گرم 50 عددی 825000
قرص روکشدار سولفنامین 5 میلی گرم- سولفناسین 5 میلی گرم 30 عددی 150000
قرص روکشدار سولفنامین 10 میلی گرم- سولفناسین 10 میلی گرم 30 عددی 217500
کپسول سلکوکسیب 200 میلی گرم 100 عددی 160000
قرص روکشدار سیپروفکت 500 میلی گرم 30 عددی 62000
شربت سیپروهپتادین شیشه 60 میلی لیتری 30000
قرص روکشدار سیتاگمین 25 میلی گرم 30 عددی 198000
قرص روکشدار سیتاگمین 50 میلی گرم 30 عددی 330000
قرص روکشدار سیتاگمین 100 میلی گرم 30 عددی 660000
قرص روکشدار سیتالپرام 20 میلی گرم 30 عددی 54000
قرص روکشدار سیتالپرام 40 میلی گرم 30 عددی 72000
شربت سیتریزین شیشه 60 میلی لیتری 35200
قرص سیپروهپتادین ( بلیستر 20 عددی) 100 عددی 50000
قرص روکشدار سیلد-آپ 100 میلی گرم بلیستر 10 عددی 60000
قرص روکشدار سیناریزین 25 میلی گرم 100 عددی 58000
قرص روکشدار سیناریزین 75 میلی گرم 100 عددی 100000
کپسول فلوکونازول 50 میلی گرم 100 عددی 316000
کپسول فلوکونازول 100 میلی گرم 100 عددی 480000
کپسول فلوکونازول 150 میلی گرم  30 عددی 201000
قرص فنوباربیتال 15 میلی گرم 100 عددی 49000
قرص فنوباربیتال 100 میلی گرم 100 عددی 103000
قرص فوزامین-دی 4 عددی 32000
قرص روکشدار کتورولاک 10 میلی گرم 100 عددی 55000
قرص کتوتیفن 100 عددی 50000
قرص کلسی فام-ام جی 50عددی 75000
شربت کیدی کلد شیشه 60 میلی لیتری 25000
شربت فروس سولفات شیشه 15 میلی لیتری 45000
کپسول فلوکونازول 50 میلی گرم 100 عددی 224000
کپسول فلوکونازول 100 میلی گرم 100 عددی 360000
کپسول فنوپید 200 میلی گرم 30 عددی 51000
کپسول فنوفیبرات 200 میلی گرم 100 عددی 170000
قرص روکشدار فیتوون  30 عددی 65000
قرص روکشدار کارباکوت 500 میلی گرم ( متوکاربامول) 100 عددی 136000
قرص روکشدار کالسیت-دی 50 عددی 120000
قطره کتوتیفن شیشه 30 میلی لیتری 17500
کپسول کفول 150 میلی گرم 30 عددی 105000
کپسول کفول پلاس ( فروس سولفات+ فولیک اسید+ زینک سولفات)
30 عددی 120000
قرص کلماستین 100 عددی 72000
قرص روکشدار کلومیپرامین 10 میلی گرم 100 عددی 120000
قرص روکشدار کلومیپرامین 25 میلی گرم 100 عددی 140000
قرص روکشدار كليدينيوم سي – بليستر 20عددي 100 عددی 90000
قرص کوتریماکسازول 100 عددی 140000
قرص روکشدار کوئیتیاپین 25 میلی گرم 100 عددی 160000
قرص روکشدار کوئیتیاپین 100 میلی گرم 100 عددی 423000
قطره کیدی کولیک  شیشه30 میلی لیتری 65000
کپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100 عددی 220000
کپسول گاباپنتین 200 میلی گرم 100 عددی 550000
قرص روکشدار گارلت 100 عددی 120000
شربت گایافنزین شیشه 60 میلی لیتری 45000
قرص روکشدار گرین برن 30 عددی 210000
قرص روکشدار لوتیراستام 250 میلی گرم 100 عددی 580000
قرص لوپرامید 30 عددی 45000
قرص لوراتادین 10 میلی گرم( ODT) 100 عددی 75000
شربت لورامنت شیشه 60 میلی لیتری 22500
قرص روکشدار لوزارتان پتاسیم 50 میلی گرم 100 عددی 125000
قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 100 عددی 86000
قرص روکشدار لووفکت 500 میلی گرم 5 عددی 79000
قرص روکشدار لیدی ویتن 50 عددی 225000
قرص روکشدار لیورهرب 140 میلی گرم 100 عددی 250000
قرص روکشدار لیورهرب پلاس ب 30 عددی 145000
قرص متادون 20 میلی گرم 100 عددی 210000
شربت متادون  شیشه 250 میلی لیتری 54000
قرص روکشدار مترونیدازول 250 میلی گرم 100 عددی 130000
قرص روکشدار متوپرولول تارتریت 50 میلی گرم 100 عددی 50000
قرص روکشدار متوپرولول سوکسینات 47/5 میلی گرم 100 عددی 200000
قرص روکشدار متوتار 50 میلی گرم 30 عددی 21600
قرص روکشدار متوکاربامول 100 عددی 200000
قرص متوکلوپرامید 100 عددی 50000
قطره متوکلوپرامید شیشه 15 میلی لیتری 18500
قرص متولو-اس47/5 میلی گرم ( متوپرولول سوکسینات) 30 عددی 72000
قرص متفورمین 1000 میلی گرم 40 عددی 58000
قرص روکشدار متفورمین /گلی بن کلامید 5/500 میلی گرم 100 عددی 81000
کپسول مفنامیک اسید  100 عددی 100000
شربت مگاکید (روغن ماهی) شیشه 200 میلی لیتری 400000
شربت مولتی ویتامین شیشه 60 میلی لیتری 23500
کپسول مولتی ویتامین مینرال 100 عددی 200000
قرص میگنات 10 میلی گرم (ODT) 10 عددی 250000
قرص نالیدیکسیک اسید 100 عددی 200000
قرص روکشدار نوترو-بی (ب- کمپلکس) 100 عددی 55000
قرص روکشدار نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100 عددی 79000
قرص روکشدار نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100 عددی 121000
قرص نوروین5 میلی گرم ( آملودیپین)
30 عددی 25800
قرص روکشدار والزامین 80 میلی گرم 30 عددی 114000
قرص روکشدار والسارتان 80 میلی گرم 30 عددی 114000
قرص روکشدار وسکوهرب 50 عددی 550000
کپسول ونلافاکسین 75 میلی گرم 30 عددی 90000
قرص ویتامین ب1- 300 میلی گرم 30 عددی 120000
قرص ویتامین ب 6 100 عددی 60000
قطره ویتن پلاس( مولتی ویتامین+ آهن)
شیشه 15 میلی لیتری 40000
قطره ویتن ( مولتی ویتامین) شیشه 15 میلی لیتری 45000
شربت هانی توس امین شیشه 120 میلی لیتری 95000
قرص روکشدار هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم 100 عددی 390000
کپسول هماتینیک 100 عددی 140000
قرص هیدروکلروتیارزید 50 میلی گرم 100 عددی 50000
قرص روکشدار هیدروکلروتیارزید/لوزارتان 12/5/50 میلی گرم 30 عددی 27000
قرص روکشدار یوری فکت 50 عددی 160000